Language switcher

Social

 

На ден 21.07.2017 година (петок)  со почеток во 10.00 часот во салата на Општина Кочани и на 21.07.2017 година (петок) со почеток во 13.30 часот во просториите на Општина Штип, Сала бр. 2 (мала сала)  ќе се одржи јавна расправа за Планот за управување со животната средина за проект „Планински велосипедски рај“ подготвен за учество во грантова шема за финансирање во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка и Министерството за Економија на РМ.

Целта на проектот е зајакнување на туристичкиот потенцијал преку создавање на услови за развој на авантуристички туризам и подобрување на можноста за развој на спортско рекреативниот и езерски туризам во Источниот регион на Република Македонија (Пониква, Езеро Градче и Арехолошки локалитет Баргала). Планирани главни активности се: реконструкција и надградба на постоечките планинско велосипедски патеки на Осоговските планини, реконструкција на планинарскиот дом Пониква, надградба на јавниот простор за паркирање на туристичкиот локалитет Пониква и рехабилитација и изградба на патека од Штип кон археолошкиот локалитет Баргала.

Проектот учествува во грантова шема за финансирање на предлог проекти во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, Светска Банка и Министерството за Економија на РМ.

Печатена верзија од документот за општина Кочани, „План за управување со животната средина“ е достапна во Секторот за планирање и развој, кај лицето Елена Димитровска, додека електронската верзија е достапна на web страната на Општина Кочани www.kocani.gov.mk.

Печатена верзија од документот за општина Штип, “План за управување со животната средина” е достапна во Одделение за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животна средина, кај лицето Софче Трајкова, додека електронската верзија е достапна на web страната на Општина Штип www.stip.gov.mk.

Печатени верзии од “План за управување со животната средина” за општина Кочани и Штип се достапни и во Центарот за развој на Источен плански регион – Штип, додека електронските верзии се достапни на веб страната на Центарот за развој на Источен плански регион www.eastregion.mk

Вашите коментари може да ги доставите преку пополнување на Формуларот за доставување на коментари и сугестии кој е достапен на web страната на Општина Кочани, Општина Штип и на Центарот за развој на источен плански регион www.eastregion.mk.

Центар за развој на Источен плански регион – Штип
Раководител
Драгица Здравева