Language switcher

Social

 

Втор состанок на заедничката работна група

На 23 април 2014 година, во Скопје, се одржа вторa средба на Заедничката работна група (ЗРГ) за подготовка на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020 година.

Главна тема на средбата беше презентација  на Стратегијата на Програмата и преглед и разгледување и одобрување на тематските  приоритети.

После повеќечасовната расправа и дискусии по рангираните приоритети од  информативните средби беа избрани следните 3 (три) приоритети:

ТП 2. Заштита на животната средина, промовирање, адаптација кон климатските промени и намалување, спречување и управување на ризикот;

ТП 4. Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство;

ТП 7. Зголемување на конкурентноста, деловното опкружување и развој на малите и средни претпријатија, трговијата и инвестициите.

Посебен акцент беше ставен на потребата  да се стимулира учеството на младите луѓе од трансграничниот регион во реализирањето на  избраните приоритети.