Одржан работен експертски состанок

Програмата за зачувување на природата во Македонија е проект со кој ќе се изработат голем број на стратешки докумети како што се: Студии, стратегии анали и друго од сите области значајни за развојот на Источниот плански регион. Вакви стратешки документи на ниво на Плански регион речиси и да не постојат или ги има но не го опфакаат целиот регион или се изработени поодамна.  Една од нив која ќе даде голем придонес во проучувањето на биолочката разновидност е „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“.

Повеќе...

Финасирање на опиштински инфраструктурни проекти и Словенечкото искуство

Како дел од развојната соработка помеѓу Република Македонија и Република Словенија, Амбасадата на Република Словенија организираше работилница за поддршка и зајакнување на Македонските капацитети на  централно и регионално ниво за управување со инфраструктуни проекти финансирани од Европската унија. Работилницата се одржа во ресторанот „Три Бирери“ во Скопје на 16 и 17 декември 2014 година.

Повеќе...

Внатрешна и надворешна ревизија на ЕУ финансирани Програми и проекти

Една од активностите во Проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“ е зајакнување на капацитетите во Центарот за развој на Иточен плански регон. За таа цел претставници од Центарот за развој на Иточен плански регон учествуваа на Семинар на  тема  „Внатрешна и надворешна ревизија на ЕУ финансирани Програми и проекти“. Семинарот се одржа од 24-26 nоември 2014 година во Барцелона, Шпанија.

Повеќе...

Поддршка на регионалниот економски развој, Достигнувања и визија за иднината” на Програмата за Регионален Економски Развој во Македонија (ГИЗ РЕД)

Програмата за Регионален Економски Развој во Македонија (ГИЗ РЕД), која се спроведува од страна на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ) го поддржува рамномерниот регионален развој во Република Македонија од 2008 година.

Повеќе...

PPP4Broadbend денови

Во рамките на Програмата за транснационална соработка на Југоисточна Европа, партнерство од проектот PPP4Broadbendдве години работеше да развие алатки за територијата на Југоисточна Европа каде нема или има многу слаба покриеност со интернет. Докажано е дека недостатокот од интернет има негативен ефектврз економијата и социјалната кохезија.

Активностите од проектот се во завршна фаза и резултатите беа презентирани за време на  PPP4Broadband Dayна 9ти Декември 2014 година во срцето на Европа Брисел.

Повеќе...

Последен работен состанок од проектот PPP4Broadbend

На 8тm Декември во Словачката канцеларија за истражување и развој во Брисел, се оддржа последниот работен состанок со проектните партнери од проектот PPP4Broadbend. Покрај партнерските институции/организации, на работната средба присувствуваше и Роберта Калцина, Проектен менаџер во Заедничкиот технички секретаријат од Програмата за Југоисточна Европа, која го презентираше раководењето на проектот. 

Повеќе...

Одржана финална конференција за подготовка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019

Центарот за развој на Источниот плански регион спроведува партиципативен процес за подготовка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 година со поддршка на ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија. Програмата е изготвена во согласност со Методологијата на Министерството за локална самоуправа (Правилник за методологијата за изработка на планските документи за регионален развој, Службен весник на РМ, бр. 102/2009).

Повеќе...

Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd

На ден 24.11.2014, во просториите на ЕУ инфо центарот, во организација на Центарот за Управување со Знаење, се одржа Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd проектот. 

PPP4Broadband, е проект од четвртиот повик на Транснационалната програма за ЈЕЕ на ЕУ, чија цел е развој на модели за јавно-приватно партнерство за широкопојасен интернет.  Проектот се спроведува од 12 партнери од 9 земји на ЈЕЕ.  Во Македонија, проектот го спроведува Центарот за Управување со знаење и Центарот за развој на Источен плански регион. Повеќе информации може да најдете на http://www.ppp4broadband.eu

Повеќе...

Формирање на кластер за креативна индустрија во Источниот плански регион

Една од активностите во рамките на проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – Креатива“, е создавање на кластер за креативни индустрии во Источниот плански регион. За таа цел на 7.11.2014 година, во хотел Изгрев во Штип, се одржа втора работилница за формирање на кластерот. На работилниците активно учество зедоа претставници од бизнис секторот, НВО, уметници, писатели, пејачи, дизајнери, архитекти итн.

Повеќе...

Страница 14 од 29