Language switcher

Social

 

Центарот за развој на Источниот плански регион на 14-ти Септември во големата сала на општина Штип одржа јавна расправа за „Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, брани, каскади)“, на која присуствуваа градоначалници од Источниот плански регион, претставници од Министерство за локална самоуправа, Министерство за економија, професори од факултетите од УГД, претставници од повеќе канцеларии за развој, претставници од НВО секторот, стручни лица од оваа проблематика, како и претставници од „Урбан рурален консалтинг - Скопје “ кои на јавниот повик беа избрани за изработка на Студијата.

Јавната расправа ја отвори градоначалникот на општина Штип Д-р Зоран Алексов, потоа свое излагање имаше раководителот на Центарот за развој на Источниот плански региот Г-ѓа Драгица Здравева, тимот задолжен за изработката на Студијата со тим лидерот м-р Славко Милески ја презентираа нацрат верзијата на оваа Студија, по што започна јавната расправа.
 Учесниците на оваа јавна расправа со конструктивни забелешки посочија повеќе предлози до тимот за изработка на студијата да бидат земени во предвид, по што тие одговорија позитивно дека ќе ги разгледаат забелешките и доколку има потреба истите ќе бидат вметнати во Студијата.
За јавната расправа беше изработе флаер кој беше поделен на учесниците.