Language switcher

Social

 

Од 03.12.2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на проектот

Грантова шема за поддршка на Источниот регион, проект финансиран од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија. Во рамките на овој систем на грантови ќе бидат  финансирани  два проекта и тоа:

Проект АСпортско Рекреативен Центар “Брегалница” Штип и

Проект Б: Изградба на Дом за стари лица (Старечки дом) Кочани.

На 08.04.2014 година,   Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за изработка на техничката документација за  Регионалениот спортско рекреативен Центар Брегалница, Штип. Фирмата која ќе  работи на проектирање на идниот регионален спортско рекреативен Центар “Брегалница” е Друштвото за градежништво, архитектура, проектирање, инженеринг и дизајн СТУДИО АТРИУМ  ДОО од Штип.

Вкупната вредност на Договорот со вклучен ДДВ, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, изнесува 1.296.289,00  денари и истите Центарот за развој на Источен плански регион ги обезбеди  од “ Системот на Грантови доделени врз основа на успешноста на работењето за периодот 2013-2014”, од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Р. Македонија.

Основниот проект се планира да содржи/да се проектира: влезна партија, големи паркови површини, аква парк, детско игралиште, тениско игралиште, атрактивно водено село, угостителски комплекс со пропратни атрактивни објекти и уредување на кејот на река Брегалница во должина од околу 2  (два) километри, што ќе го опфати текот на река Брегалница од населбата "8 ми Ноември" до населбата "Ново Село" во општина Штип.