Language switcher

Social

 

На ден 31 март 2011 година во општина Кочани под покровителство на Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, во хотелот „Национал“ Кочани се одржа презентација под наслов „Геотермална енергија во Македонија – Кочанска депресија“. Целта на презентацијата е да ги промовира геотермалните потенцијали во Р. Македонија, со посебен акцент на Кочанската Котлина и условите што  ги нуди Општина Кочани за инвестирање во искористувањето на геотермалните води. Претставување  од областа на геотермалната енергија  имаа професори од Универзитетите „Свети Кирил и Методиј“ Скопје и „Гоце Делчев Штип“, чии трудови беа составен дел на трудот со под наслов „Геотермална енергија во Македонија – Кочанска депресија”.