Language switcher

Social

 

Одржана XII (дванаесеттата) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 01.12.2014година, во општина Штип, ја одржа својата XII(дванаесетта) седница. На седницата како позначајни точки по кои се расправаше беа:

  • Предлог -  Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019;
  • Годишната листа на Предлог-Проекти за развој на Источниот плански регион за 2015 година;
  • Проектот ,,Преземање технологии, знаења и искуства во собирање, чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци – воспоставување на регионално планирање и реализација на ГИС, како предуслов за воспоставување на заеднички одржлив развој на општините, дел од ИПР”;
  • Предавање на ревидирана проектна документација на ниво на Основен проект за Регионален спортско рекреативен Центар “Брегалница”, општина Штип;
  • Предавање на ревидирана проектна документација на ниво на Основен проект за Дом за стари и изнемоштени лица – Пензионерски дом во Кочани, општина Кочани.