Language switcher

Social

 

Почитувани,

Врз основа на член 65 (6) од Законот за животна средина (сл.весник на РМ бр.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 и 51/11) Центарот за развој на Источниот плански регион отпочна постапка за спроведување на Стратегиска оцена по Стратешкиот плански документ „Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019“ година.

За таа цел ги изготвивме следните документи: