Language switcher

Social

 

Одржана 13-тата Седница на Советот за развој на Источен пласнки регион

На 30.01.2015 година (петок), на Пониква, Осогово се одржа Тринаесетата Седница на Советот за развој на Источен тплански регион. Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Источниот плански регион Г-дин Тони Тоневски. На Седницата се дискутираше по следниве позначајни точки на дневен ред:

  1. Усвојување на записникот од Дванаесеттата седница на Советот за развој на Источен плански регион, одржана на ден 01.12.2014 година во општина Штип;
  2. Програма за развој на Источен плански регион 2015-2019;
  3. Предлог – Годишен Акционен план за 2015 година за спроведување на Програмата за развој на Источен тплански регион 2015-2019;
  4. Предлог - Финансиски план на Центарот за развој на Источен плански регион за 2015 година;
  5. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источен тплански регион 2009-2014 за 2014 година;
  6. Разгледување на регионални и меѓурегионални предлог – проекти за финансирање од Шемата за финансиска поддршка на Источен тплански регион;