Language switcher

Social

 

Одржана XIV (четиринаесеттата) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 13.03.2015 година, во општина Виница, ја одржа својата XIV (четиринаесеттата) седница.

На седницата како позначајни точки по кои се расправаше беа:

  • Годишниот Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2014 година;
  • Завршните сметки на Центарот за развој на Источен плански регион за 2014 година;
  • Информација за спроведувањето на Проектот Управување со речниот слив на река Брегалница;
  • Информација за распишување на повик за мали инфраструктурни проекти за општините од ИПР преку Програмата за зачувување на природата во Македонија;