Language switcher

Social

 

Одржана XVII (седумнаесеттата) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 02.06.2015 година, во општина Пробиштип, ја одржа својата XVII (седумнаесетта) седница. На седницата позначајни точкипо коисе расправаше беа:

  1. Усвојување на Листа на приоритетни проекти по основ на Јавниот повик број 04/2015 за доставување на барање за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година
  2. Одлукиза утврдување приоритет на проектикоиќе бидатаплициранидо Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на средства од ,,Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година” за мерките: 321, 322 и 323
  3. Одлукиза давање на Согласност за намената на инвестицијата, за проектите кои ќе бидат утврдени како приоритет померките: 321, 322 и 323