Language switcher

Social

 

Одржана (XXIV) Дваесет и четврта Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 04.05.2016година (среда) во општина Штип, ја одржа својата (XXIV) Дваесети четвртаСедница. На седницата позначајни точкипо коисе расправаше беа:

  1. Листа на предлог – проекти за развој на туризмот во Источен плански регион финансирани од Програмата за зачувување на природата во Македонија
  2. Расправа во врска со предлог проекти за дополнување и изменување на Годишниот Акционен план за 2016 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019;
  3. Информација за напредокот во изработката на Нацрт просторниот план на ИПР;

Информација за 2-ра фаза на проектот „Преземање технологии, знаења и искуства во собирање, чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци – воспоставување на регионално планирање и реализација на ГИС, како предуслов за воспоставување на заеднички одржлив развој на општините, дел од ИПР” – подземен катастар.