Language switcher

Social

 

Одржана (XXXI) Триесет и прва Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 31.03.2017 година во општина Чешиново-Облешево, ја одржа својата (XXXI) Триесет и прва Седница. На седницата позначајни точки по кои се расправаше беа:

 1. Годишен Извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2016 година;
   
 2. Завршни сметки на Центарот за развој на Источен плански регион за 2016 година;
   
 3. Годишен Извештај за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019 за 2016 година;
   
 4. Преотстапување на:
  • Адаптиран објект Бања „Кежовица” Штип-ФАЗА Г,
  • Изграден објект Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис”;

5. Примопредавање на Регионална Стратегија за иновации на Источен плански регион.