Информации од јавен карактер

Центар за развој на Источен плански регион Штип
Ул.Ванчо Прќе бр.119, кат 2, 2000 Штип
+389 32 386 408
+389 32 386 412
Факс: ++ 389 32 386 409
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
https://www.eastregion.mk/

Службени лице за посредување со информации од јавен карактер:

 • Катерина Василев
  тел.бр.032 386 412
  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
   
 • Емил Василев
  тел.бр.032 386 412
  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советот за развој на планскиот регион се формира за секој регион посебно.

Членови на Советот за развој на Источниот плански регион се Градоначалниците на Единиците на локална самоуправа во состав на регионот.

Со Советот раководи Претседателот, кој се избира од редот на Градоначалниците, со мандат од 2 (две) години.

Берово

Драги Наџински, Градоначалник на Општина Берово

Vinica Емил Дончев, Градоначалник на Општина Виница
Delcevo Дарко Шехтански, Градоначалник на Општина Делчево
Zrnovci Блаже Станков, Градоначалник на Општина Зрновци
Karbinci Зоран Минов, Градоначалник на Општина Карбинци
kocani Ратко Димитровски, Градоначалник на Општина Кочани
Kamenica Дарко Митевски, Градоначалник на Општина Македонска Каменица
Pehcevo Игор Поповски, Градоначалник на Општина Пехчево
Probistip Тони Тоневски, Градоначалник на Општина Пробиштип
Cesinovo Костадин Личков, Градоначалник на Општина Чешиново-Облешево
Stip прим. М-р. Илчо Захариев, Градоначалник на Општина Штип

 

Советот за развој на Источниот плански регион ги врши следните функции:

 • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој;
 • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој;
 • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на планскиот регион;
 • утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион;
 • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон;
 • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој;
 • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;
 • jа промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси;
 • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон;
 • советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.

Организација на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Одлука за внатрешна организација - преземи тука.
Органoграм:

Тим на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Раководител на Центарот за развој на Источен плански регион

Драгица Здравева, дипл. економист
Тел.: +389 32 386 408
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Го претставува, застапува и раководи со Центарот;
 • Управува со имотот на Центарот;
 • Воспоставува и одржува хоризонтална и вертикална комуникација;
 • Ја координира, насочува и контролира работата на Центарот;
 • Донесува Правилник за систематизација на работните места во Центарот;
 • Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените;
 • Предлага на Советот за развој на Источниот плански регион: програми и планови, предлог проекти, извештаи и останати документи изготвени од страна на Центарот;
 • Врши други работи утврдени со Закон.

Одделение за стратешко планирање и имплементација на проекти, поддршка на бизнис секторот и информатичко комуникациска технологија

Координатор за стратешко планирање и регионален развој
Александар Николов
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Емил Василев
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Зујица Ангелова
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Учествува во изготвувањето и спроведување на Програмата за развој на планскиот регион и изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на планскиот регион; 
 • Подготвува, координира и реализира проекти за развој на планскиот регион финансирани од домашни извори и донатори, од фондовите и Програмите на ЕУ, други странски и меѓународни извори и донатори, меѓународна организација или меѓународна финансиска институција;
 • Учествува во или раководи со проектни тимови;
 • Работи на поттикнување на меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион;
 • Формира база на податоци за сите аплицирани, одобрени и реализирани проекти;
 • Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој;
 • Обезбедува стручни услуги на здруженија и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој

Одделение за нормативно-правни работи, општи работи и управување со човечки ресурси

Координатор за нормативно-правни и општи работи и управување со човечки ресурси
Катерина Василев
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Учествува во подготовка Предлог - Правилникот за систематизација на работните места во Центарот за развој на Источен плански регион, како и измените и дополнувањата;
 • Подготвува предлози на правилници, одлуки, договори и други општи и поединечни акти од областа на работните односи и други акти во надлежност на Центарот;
 • Учествува и помага во спроведување на постапка за вработување;
 • Подготвува и обработува документација во врска со човечки ресурси;
 • Помага во вршењето на стручните и организациони работи за потребите на Советот за развој на Источен плански регион и дава стручна помош во подготвувањето на актите од негова надлежност;
 • Учествува во подготовка и организација на Седниците на Советот за развој на Источен плански регион

Одделение за јавни набавки

Координатор за jавни набавки
Силвана Благонова
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Покренување и спроведување на постапки за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство според законите на Македонија, за продажба, давање во закуп и набавка на недвижни ствари и постапките за продажба на движни ствари, според законите на Македонија;
 • Спроведува постапки за јавни набавки по правилата на странски и меѓународни извори и донатори, меѓународна организација или меѓународна финансиска институција и Програмите на ЕУ;
 • Учествува во подготовка на планот за јавни набавки;
 • Учествува во изработката на тендерската документација

Регионален Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центар за развој на Источен плански регион

Координатор за одржив развој и поддршка на приватен сектор за кое работните задачи се определени или опишани во утврдените активности за Регионален Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центар за развој на Источен плански регион
Евица
Николовскиж
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Поддршка и советодавни услуги на малите и средни претпријатија во Источен плански регион;
 • Поддршка на претприемништвото на регионално ниво;
 • Изработка на бизнис каталози;
 • Спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор;
 • Формира бази на податоци за мали и средни претпријатија;
 • Реализира утврдени активности за Регионалниот Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центарот;
 • Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на приватниот сектор

Програма за зачувување на природата во Македонија – фаза 2

Координатор за еко туризам на проект „Програма за зачувување на природата во Македонија – фаза 2“
Андреа Златковска
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 • Развој и координација на активности поврзани со регионалниот туризам во ИПР
 • Координација на активностите од ПЗП поврзани со “environment-friendly” туризам,
 • Координација на координативното тело за туризам на ИПР,
 • Реализација и следење на активности предвидени во Стратегијата за развој на туризмот во ИПР со акционен план (2016 -2025),
 • Комуникација со засегнати страни, учество во планирање и известување, промоција на активностите и сл

 

Правилник за систематизација - преземи тука.

За регионот

Местоположбата на Источниот регион го опфаќа сливното подрачје на реката Брегалница, зафаќа 14% од територијата на Р. Македонија со површина од 3537 км2.

Регионот е поделен на 11 општини (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.), кои во поглед на урбанизираноста се поделени на 217 населени места од кои 209 места карактеризирани како рурални населби.

Повеќе...