Language switcher

Social

 

Име на проектот: 
„Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Мерка 323“

Партнери:
 

Финансирани од:
 

Буџет на проектот во денари:
 

Реализиран (Да/Не):