Зборник со добри практики за рамномерен регионален развој во источен регион

Го објавувавме Зборникот со добри практики за рамномерен регионален развој на источен регион кој произлезе од Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во источен регион“ која се одржа во Штип од 12-15 септември 2019 г. во мултимедијалниот центар „Киро Глигоров“. Зборникот преземете го тука или кликнете на сликата од оваа објава.

Овој Зборник е изработен од страна на Центарот за развој на Источен плански регион во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ кој е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа (МЛС) и Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ). За содржината на Зборникот е единствено одговорен Центарот за развој на Источен плански регион и истиотне ги одразува ставовите на МЛС и СДЦ.

Повеќе информации за зборникот:

 • Публикација: Зборниксо добри практики за рамномерен регионален развој во Источен регион
 • Меѓународна Конференција:„Добри практики за регионален развој во Источен регион“
 • Организирана во рамки на проектот: „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
 • Место на одржување:Мултимедијален Центар „Киро Глигоров“ - Штип
 • Времетраење: 12 - 13 Септември 2019 година
 • Организатор: Центар за развој на Источен плански регион - Штип
 • Подготвил: Еуро Виста КонсалтингДОО - Струмица
 • Учесници: Центри за развој на планските региони, Општини, Јавни Комунални Претпријатија,
 • Граѓански организации, МСП и претприемачи, Организации за поддршка на МСП, Министерства,
 • Агенции и институции на национално ниво, Експерти од земјата и странство, Донаторски
 • организации

Потпишување на Договор за јавна набавка на стоки за набавка и монтажа на опрема во сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево, за потребите на на иновативниот проект: „Здрави деца – сигурна иднина“ во рамките на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен реги

На 18-ти септември 2019 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за јавна набавка на стоки за набавка и монтажа на опрема во сензорни соби во Штип, Кочани и Делчево, за потребите на иновативниот проект: „Здрави деца – сигурна иднина“ во рамките на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Повеќе...

Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден  12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Повеќе...

Корекција по Јавен повик бр. 05-346 од 28.08.2019 година

CORRIGENDUM No: 01
to the
CONTRACT NOTICE

Publication reference: 05-346 CBC006.2.21.028/01

Subject: RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF MULTICULTURAL CENTRE
Location:
North Macedonia, East planning region

The announcement is corrected or modified as follow:
Instead of: “The deadline for submission of tender is 04.10.2019, 10:00 (local time)”
Read: “The deadline for submission of tender is 27.09.2019, 12:00 (local time)”


All other terms and conditions of the contract notice remain unchanged. The above alterations and/or corrections to the contract notice are integral part of the contract notice.