“РАТКОВА СКАЛА” - ПРИРОДНА РЕТКОСТ

 

Во кабинетот на градоначалникот на општина Пробиштип, на 10 февруари 2014 година се одржа работна средба со претставници од  Министетрството за животна средина и просторно планирање, претставници од Македонското еколошко друштво и Центарот за развој на Источен плански регион. На средбата се расправаше по основ на веке отпочнатата активност за преиспитување на  можностите и придобивките од прогласувањето на “Раткова Скала” за подрачје со природна реткост или заштитено подрачје - споменик на природата или парк на природата.
 
Повеќе...

Информација за медиуми

Во перидот од 21 до 25 октомври, во градот Ерзурум, Турција, се одржа средба за евалуација на мрежата СЕЕНОРДА / SEENORDA, во рамките на програмата Млади во Акција. СЕЕНОРДА (south east European network of regional development agencies) е мрежа на агенции кои се занимаваат со регионален развој, а доаѓаат од регионот на југоисточна Европа (ЈИЕ), и тоа од следниве држави: Македонија, Турција, Бугарија, Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска (во наредниот период се очекува приклучување на агенции од Србија, Романија, Молдавија и Грција).

Повеќе...

Потпишан Договорот за Реализација на проекти во Источен плански регион за 2014 година

Согласно Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2014 година (Сл. Весник на РМ бр. 23 од 31 јануари 2014 година), на 13 февруари 2014 година во просториите на Бирото за регионален развој, осумте Центри за развој на планските региони ги потпишаа Договорите за реализација на проекти во 2014 година. Договорите беа потпишани од страна на Раководителите на осумте центри за развој на планските региони и Министерството за локална самоуправа – БРР застапувано од Директорот  Џемаил Ељмази.

 

Повеќе...