Потпишан Договорот за изработка на проектна документација за Дом за старилица – Пензионерски Дом, општина Кочани

Од 03.12.2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион започна со реализација на проектот  Грантова шема за поддршка на Источниот регион, проект финансиран од ГИЗ РЕД Програмата за регионален економски развој во Македонија со Финансискиот Договор бр. 83160868.

Повеќе...

Четврта работна средба од проектот PPP4BROADBEND

На 18, 19 и 20-ти Февруари 2014 година во Габрово, Р Бугарија се спроведе четвртата работна средба од Проектот PPP4BROADBEND. На средбата учествуваа претставници на партнерските организации од Бугарија, Србија, Грција, Унгарија, Словенија, Словачка, Романија, Австрија и Македонија. Партнер во проектот од македонска страна е Центарот за развој на Источен плански регион и Центар за знаење, организација од Скопје.

 

Повеќе...

Подготовка на регионален план за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за Источниот плански регион

На 17 март 2014 година во Скопје, во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање се одржа работна средба и презентација на Предлог - Планот за управување со отпад за Источниот плански регион.

Средбата ја отвори Заменик Министерот за животна средина и просторно планирање, на која присуствуваа градоначалниците од 11 (единаесет) општини во состав на Источниот плански регион, Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, Раководителот на Стручната служба на Регионалниот одбор за управување со отпад во Источен плански регион како и останати преставници од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Повеќе...