Втор координативен состанок во врска со проектот СИНЕТ

На 17-ти Јануари во просториите на Центарот за развој на Источниот плански регион се одржа вториот координативен состанок во врска со проектот „Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби“, кој се имплементира од страна на Центарот за развој на Источниот плански регион, како водечки партнер од Р. Македонија и општина Гоце Делчев, како партнерска институција од Р. Бугарија, а е дел од Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија – Р. Бугарија, бр.2007CB16IPO007-2009-1. Проектот започна со имплементација од 20.05.2011 година. Истиот овозможува размена на искуства и комуникација помеѓу институциите од двете страни на границата и заедничко користење на расположливите капацитети за третман на децата со физички хендикеп. Веб порталот и Студијата, ќе ги анализираат и мапираат потенцијалите и можностите на институциите од различен карактер кои работат на рехабилитација на деца со пречки во физичкиот развој, ќе се создаде заеднички информативен систем. 

Повеќе...

Обука за Управување со проекти (проектен менаџмент) и развој за МСП од проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст”

altЦентарот за развој на Источен плански регион – Штип, во рамките на проектот “Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст” 2007CB16IPO007-2009-1-12, проект финансиран од страна на Европската унија, IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007, и истиот се импелментира на територија на Источниот плански регион во Р. Македонија и Областа Благоевград од Р.Бугарија од 17-18 Јануари, 2012 година, во хотел “Центро бизнис”, Виница одржа:

Повеќе...