Претставување на „Нацрт плановите за регионално управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион“

На 10-ти и 11-ти април 2014 година во Скопје, Хотел Арка се одржа Дводневна работилница  за претставување на „Нацрт плановите за регионално управување со отпад во Источниот и Североисточниот регион“.

Оваа работилница е дел од Проектот
„Подготовка на регионални планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион“ (EuropeAid/130400/D/SER/MK). Проектот се спроведува од Конзорциумот составен од ENVIROPLAN S.A. од Република Грција (лидер) и C&E Consulting und Engineering GmbH (партнер) – BT Engineering Ltd од Република Бугарија (партнер).

Повеќе...

Промоција на регионални проекти подготвени во грантовата шема условена со перформанси (PBG)

На 20.03.2014 година (Четврток) во ресторан Воденица Мулино во Скопје со почеток во 12:00 часот се одржа промоција на регионалните проекти од 8 (осум) плански региони, што се подготвуваат во рамки на грантовата шема условена со перформанси во вкупен износ од 400.000 Eвра, финансиски поддржана од ГИЗ РЕД, Програмата за регионален економски развој во Македонија.

Повеќе...

Втор состанок на заедничката работна група

На 23 април 2014 година, во Скопје, се одржа вторa средба на Заедничката работна група (ЗРГ) за подготовка на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија-Р.Македонија 2014-2020 година.

Главна тема на средбата беше презентација  на Стратегијата на Програмата и преглед и разгледување и одобрување на тематските  приоритети.

Повеќе...

Просторен план на Источен плански регион

Програмата за зачувување на Природата во Македонија е Проект кој е финансиран од Владата на Швајцарската конфедерација. Како една од активностите за реализација на овој Проект е и изработка на Драфт Просторен План на Источниот плански регион, со што Источниот плански регион ќе биде прв регион во Република Македонија кој ќе има Просторен план.

Просторниот план на Источниот плански регион претставува разработка на Просторниот план на Република Македонија а има за цел:

Повеќе...