Реизбран Градоначалникот на Кочани Г-дин Ратко Димитровски за Претседател на Советот за развој на Источен плански регион.

На 21 та редовна Седница на Советот за развој на Источен плански регион одржана на 31.08.2011 година во општина Пехчево како една од точките на дневен ред беше и избор-реизбор на нов Претседател на Советот за развој на Источен плански регион. 

Како единствен кандидат за оваа позиција, од страна на Градоначалникот на општина Пехчево Г-дин Јованчо Станоевски беше предложен Градоначалникот на општина Кочани, Г-динот Ратко Димитровски кој и досега ја вршеше оваа функција. Предлогот беше ставен на гласење и едногласно усвоен односно динот Ратко Димитровски беше реизбран и неговиот мандат ке трае во наредните две години.
Повеќе...

Проекти реализирани во 2010 и 2011 година од Програмата за развој на планските региони за 2009 година

Согласно Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-6333/1 од 15 декември 2009 година за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2009 година. ( Службен весник на Република Македонија бр.150 од 17 Декември 2009 година) и Договорот за реализација на проекти во Источен плански регион склучен помеѓу МЛС – БРР и Центарот за развој на Источен плански регион од 18.12. 2009 година, во партнерство со засегнатите општини од регионот, Центарот во 2010 и 2011 година ги реализираше следните проекти:

Повеќе...