Новости

Центарот за развој на Источен плански регион и надзорниот инженер од МЦ-Инженеринг од Виница на 13 мај 2020 година го воведоа во работа изведувачот Техника ДООЕЛ Радовиш, со што и официјално започна реконструкцијата на културниот дом „Тошо Арсов“ во општина Виница.

Повеќе...

Центарот за развој на Источен плански регион, врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.101/19 и 275/19)  и Одлуката за давање на согласност на одлуката за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, складирање, третман и/или преработка на отпад, донесена од Претседателот на Советот за развој на Источен плански регион, бр.02-165/2 од 22.04.2020 година, а во согласност со член 72 став 3 од Законот за управување со отпадот („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16 и 63/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 31/20) објавува јавен повик за избор на  правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, складирање, третман и/или преработка на отпад.

Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движната ствар предмет на јавниот повик - остатоци од патничко моторно возило, учесник во сообраќајна несреќа и истите да ги транспортира и третира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.

Движните ствари се наоѓаат во кругот на филтер станицата на ЈП Исар,  населба Баби – Штип .

Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои ги исполнуваат условите утврдени во Инструкциите за јавниот повик.

Подетални информации  за предметот на јавниот повик може да се добијат секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот од лицето Емил Василев – Координатор за регионален развој, телефон 078/474-125, електронска пошта emil.vasilev@eаstregion.mk.

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Силвана Благонова – Координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски и општи работи, телефон 078/439545, електронска пошта Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Подетални информации за движните ствари, како и потребна документација во врска со јавниот повик може да се преземе електронски, преку следниот линкови:

Краен рок за доставување на пријавите за учество е 08.05.2020 година до 14:00 часот.

Комисија за движни и недвижни ствари
Претседател
Емил Василев

Центарот за развој на Источен плански регион заврши со имплементација на активностите за  реализација на проектот "Изградба на етно парк Зрновци фаза II" финансиран од Програмата за рамномерен регионален развој за 2019 година.

Средствата за реализација на овој проект се во висина од околу 3.600.000,00 денари и се обезбедени од Министерството за локална самоуправа - Биро за регионален развој со дополнително кофинансирање од Општина Зрновци.

  

Во периодот октомври 2016 - октомври 2018 година, Центарот за развој на Источен плански регион го реализираше проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН” CB006.1.11.038, финансиран од Првиот повик на Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020.

Целта на проектот беше преку заеднички напори да се даде придонес во подигање на свеста кај населението во сите сфери, за важноста на климатските промени и подобрување на животната средина преку намалување на емисиите на стакленички гасови. Во текот на реализација на проектот низ серија на најразлични и атрактивни активности се даде придонес во стекнување на нови знаења за успешно искористување, зачувување и управување со природните ресурси а со тоа и подобрување на целокупниот квалитет на живот на населението во прекуграничниот регион.

Повеќе...