(ЈАВЕН ПОВИК (реф.бр. 02/2015)
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ: САНАЦИЈА И ДИСЛОКАЦИЈА НА ДЕСЕН КОЛЕКТОР ВО СЕЛО ОРИЗАРИ – ОПШТИНА КОЧАНИ

Преземете ја тендерската документација на овој линк.