Skip to content

Month: јуни 2011

Јавен повик за практиканти

Прочитајте повеќе

Проекти реализирани во 2010 и 2011 година од Програмата за развој на планските региони за 2009 година

Согласно Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19-6333/1 од 15 декември 2009 година за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2009 година. ( Службен весник на Република Македонија бр.150 од 17 Декември 2009 година) и Договорот за реализација на проекти во Источен плански регион склучен помеѓу МЛС – БРР и Центарот за развој на Источен плански регион од 18.12. 2009 година, во партнерство со засегнатите општини од регионот, Центарот во 2010 и 2011 година ги реализираше следните проекти:

Прочитајте повеќе