Skip to content

Month: март 2014

Подготовка на Регионален План за управување со отпад за Источен плански регион

Прочитајте повеќе

Работна средба на проектните тимови од Проектот “PPP4Broadbend“

На 21.03.2014 година Проектниот тим на проектот PPP4Broadbend реализираше работна средби со Градоначалникот на општина Македонска Каменица г-дин Дарко Митевски. Проектот PPP4Broadbend е финансиран од транснационалната програма за Југоисточна Европа, каде Центарот за развој на Источен плански регион и Центарот за Знаење од Р. Македонија  се јавуваат како партнери помеѓу останатите 10 партнерски институции/организации ширум Југоисточна Европа.   
Прочитајте повеќе

Одржана VIII (осма) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 28.03.2014 година, во општина Берово, ја одржа својата VIII(осма) седница. На седницата како позначајни точки по кои се расправаше беа:
Прочитајте повеќе

Одржана прес-конференција за Проектот КРЕАТИВА во Р. Бугарија

На 18-ти Март, 2014 година, во хотел “Неврокоп”, општина Гоце Делчев, Р. Бугарија, се одржа првата Прес-конференција за проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион - CREATIVA“. Цел на оваа Прес-конференција беше информирање на јавноста и целните групи со проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ и активностите кои ќе бидат превземени како дел од иститот како и резултатите кои ќе бидат остварени.  
Прочитајте повеќе

Одржана Прес конференција за Проектот Креатива

Центарат за развој на Источен плански регион – Штип, Република Македонија, заедно со Општинскиот културен центар „Петко Рачав Славејков -1938“ с. Брезница, општина Гоце Делчев од Република Бугарија, на III (третиот) повик од IPA Програмата за прекугранична сорботка помеѓу Република Бугарија - Република Македонија CCINUMBER2007CB16IPO007 го добија Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион“ – КРЕАТИВА.    
Прочитајте повеќе

Прес конференција за Проектот: „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – КРЕАТИВА“

 
Прочитајте повеќе

Четврта работна средба од проектот PPP4BROADBEND

На 18, 19 и 20-ти Февруари 2014 година во Габрово, Р Бугарија се спроведе четвртата работна средба од Проектот PPP4BROADBEND. На средбата учествуваа претставници на партнерските организации од Бугарија, Србија, Грција, Унгарија, Словенија, Словачка, Романија, Австрија и Македонија. Партнер во проектот од македонска страна е Центарот за развој на Источен плански регион и Центар за знаење, организација од Скопје.  
Прочитајте повеќе

Реконструкција на турска бања во општина Виница

Согласно Договорот за реализација на проекти во Источниот плански регион во 2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион на 21 февруари 2014 година (петок) го потпиша Договорот со општина Виница за заедничка реализација на проектот, “Промоција  на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој”. Договорот се потпиша од страна на Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, Г-ѓа Драгица Здравева и Градоначалникот на општина Виница, Г-дин Емил Дончев.  
Прочитајте повеќе