Skip to content

Month: август 2014

Одржан работен состанок за проектот „Програма за зачувување на природата во Македонија“

На 27.08.2014 година во просториите на Центарот за развој на Источен плански регион се одржа работен состанок помеѓу претставниците на партнерите во проектот Helvetas Swiss Intercooperationод Берн, Швајцарија, Фармахем од Скопје и Центарот за развој на Источен плански регион.

На работниот состанок беше претставен новиот тим лидер од Helvetas Swiss Intercooperation Д-р Zora L. Urechкоја од средината на месец октомври 2014 година ќе го замени досегашниот тимлидер г-дин Thomas Stadtmüller кој заминува во пензија.

Прочитајте повеќе

ИПА Програма за прекугранична соработка Р.Б. – Р.М.

Трет состанок на Заедничката работна група за подготовка на ИПА Програмата за прекугранична соработка Р.Бугарија - Р.Македонија (2014-2020)

На 21 август 2014 година во Софија, R.Бугарија, во Best Western  Plus City Hotel,  Заедничката работна група за подготовка на ИПА Програмата за прекугранична соработка Р.Бугарија - Р.Македонија (2014-2020) одржа трет редовен состанок на кој беше презентирана Финалната верзија на Програмата.

Прочитајте повеќе

Ревизија на програмите

Започна процесот за подготовка на
Програмите за развој на планските региони
2015-2019 година

Министерството за локална самоуправа со подршка на ГИЗ РЕД Програмата за Р. Македонија започна со процесот на подготовка на Програмите за развој на планските региони 2015-2019 година.

Првата работилница за ревизија  и подготовка на Програмите на планските региони се одржа на 19 август 2014 година , во Скопје на која присуствуваа раководителите на 8-те (осум) Центри за развој на планските региони во Р.Македонија и вработените во Центрите одговорни да го координираат процесот на ревизија/подготовка  на Програмите , претставници од Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој, ГИЗ РЕД Програмата и назначените експерти вклучени во процесот на изработка.

Прочитајте повеќе

Интегрален систем за управување со отпад во Источен регион

Извештај од консултации со јавноста за СОЖС и РПУО за ИПР Финален Извештај за СОЖС за РПУО_ИПР
Прочитајте повеќе