Име на проектот: 
„Еко-етно парк “Чешиново-Облешево“

Партнери:
Општина Чешиново-Облешево, Фармахем

Финансирани од:
SDC, Општина Чешиново-Облешево

Буџет на проектот во денари:
7.328.696,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

Име на проектот: 
„Добра земјоделска пракса богат биодиверзитет 2 фаза“

Партнери:
Фармахем, Агровинка

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.480.000,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

Име на проектот: 
„Стари Вековни дрвја“

Партнери:
БФОР, Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.218.477,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

Име на проектот: 
„Одржливо управување со природните ресурси во микрорегионот Пијанец-Малеш фаза 2-општина Делчево“

Партнери:
Општина Делчево, Пехчево, Берово, Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
2.657.800,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да