Увид во градежни работи за проект „Културен мост низ вековите“

kulturen most niz vekovite културен мкост низ вековите

Центарот за развој на Источен плански регион ги привршува активностите за успешна реализација на проектот “Културен мост низ вековите” кофинансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, со дополнително национално кофинансирање од Министерството за локална самоуправа.

Црквата „Св. Власие“ се наоѓа на археолошкиот локалитет „Исар“ и е откриена со археолошки истражувања од страна на стручен тим од Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип во 2010 година.

Конзервацијата и реставрацијата на црквата „Св. Власие“ ги изведува економскиот оператор БВ Инженеринг ДОО Битола.

Идентификувани концепт-решенија во постапката за избор на предлог проекти за реализација во 2021 година

На 27.11.2020 година (петок) се одржа осумнаесеттата (XVIII) Седница на Советот за развој на Источен плански регион, која поради настанатата вонредна состојба на светско ниво COVID 19, се спроведе он-лајн преку виртуелната платформа Zoom.

На Седницата присуствуваа Градоначалниците од општините во состав на Источниот плански регион, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи, претставници од Бирото за регионален развој и претставници од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Клучна точка на XVIII-тата Седница на Советот за развој на Источен плански регион беше презентација на предложените концепт решенија, четврти чекор од концептот за регионални форуми на заедницата, алатка за идентификација, приоретизирање и подготовка на проекти за финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година, управувана преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој.

Предложените концепт решенија беа претходно идентификувани, врз основа на избраните приоритетни области и подобласти од спроведената прва форумска сесија, што беше спроведена преку он-лајн прашалник. Понатаму со ангажираниот надворешен експерт, Денис Жерновски, беше спроведена теренска посета во сите 11 општини и беа идентификувани триесетина концепт решенија како одговор на идентификуваните проблеми од страна на населението во Источниот плански регион.

На денешната Седницата врз основа на претходно утврдените критериуми за регионален карактер, потребните финансиски средства за реализација и зрелоста на концепт решенијата од страна на надворешниот експерт беа презентирани 15 концептни решенија, а Советот за развој на Источен плански регион одлучи во наредните чекори да се продолжи со следниве пет концепт решенија:

1.  Градски пазар во Делчево – отворен и затворен дел – II фаза;

2.  Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион-Општина Штип и Општина Кочани;

3.  Поставување на енергетско-ефикасно осветлување на дел од магистрален пат влез – излез Општина Македонска Каменица;

4.  Доуредување на регионален културно-туристички комплекс Лесново;

5.  Развој на спортско-рекреативен и езерски туризам и подобрување на инфраструктурата во Источниот плански регион преку изградба на локален пат во Туристичката населба Беровско езеро.

Во наредните денови за овие пет концепт решенија ќе биде спроведена втора форумска сесија преку која населението од регионот ќе има можност да дава забелешки и препораки за нивно подобрување за на крај Советот за развој на Источен плански регион ја утврди годишната приоритетна листа на предлог-проекти за финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година.

Целиот процес на идентификација на предлог-проектите за финансирање преку Програмата за рамномерен регионален развој во 2021 година е подржан во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Записник од XVIII Седница на Совет за развој на Источен плански регион

Листа на концепт-решенија за финансирање во 2021 година

Одржана XVIII-та Седница на Совет за развој на Источен плански регион

На 27.11.2020 година (петок) се одржа осумнаесеттата (XVIII) Седница на Советот за развој на Источен плански регион, која поради настанатата вонредна состојба на светско ниво COVID 19, се спроведе он-лајн преку виртуелната платформа Zoom.

На Седницата присуствуваа Градоначалниците од општините во состав на Источниот плански регион, Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи, претставници од Бирото за регионален развој и претставници од проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Continue reading

The XVIII Session of the Council for Development of the East Planning Region was held

On November 27, 2020 (Friday) was held the eighteenth (XVIII) Session of the Council for Development of the East Planning Region, which due to the state of emergency in the world COVID 19, was conducted online through the virtual platform Zoom.

The session was attended by the Mayors of the municipalities within the East Planning Region, the Director of the Bureau for Regional Development Mr. Ramiz Rexhepi, representatives of the Bureau for Regional Development and representatives of the project "Sustainable and inclusive balanced regional development".

Continue reading

Прва Форумска сесија

Поради наглото проширување на COVID-19 пандемијата и големиот број на новозаразени во Источниот плански регион, беше донесена одлука Првата форумска сесија да се реализира со спроведување на електронски прашалник во пеиродот 04-09.11.2020 година.
Како прв чекор беше изготвена листа со потенцијални учесници кои можат да дадат придонес во одредувањето на приоритетите на регионот, а потоа беше изработена покана во која беше објаснет целокупниот форумски процес и неговите цели и резултати. На испитаниците им беше потенцирано дека треба да се врши избор на приоритетни области и подобласти од Програмата за развој на ИПР и да се идентификуваат проблемите во регионот за кои надворешен експерт ќе изготви соодветни концепт решенија, а Советот за развој на ИПР ќе даде оценка и насоки за нивно подобрување или евентуално елиминирање.
На 110 граѓани по електронска пошта им беше доставен прашалникот, при што се водеше грижа да бидат почитувани правилата за реализација на форумот, пред сè вкупниот број на учесници по општина, како и жените да се претставени со најмалку 40% во испитувањето и најмалку 20% од вклучените граѓани се млади.
Анализата на добиените одговори покажа дека вкупно 79 лица или 72% го одговорија, при што 41,80% од лицата кои го одговорија прашалникот беа жени, а 52,80% мажи.
Имајќи ги во предвид правилата за реализација на регионалните форуми, се направи избор на две области и по две подобласти од секој од нив, во кои граѓаните сметаат дека треба да биде фокусиран развојот на регионот во 2021 година:

  1. Современо и квалитетно образование, здравство и социјални дејности во регионот
    1. Подобра социјална инклузија на сите ранливи категории население
    2. Подобрување на условите во здравствените установи во регионот
  2. Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за инвестирање
    1. Искористување на расположливите ресурси и конкурентски предности за привлекување на инвеститори во регионот
    2. Развој на претприемништвото и на малиот бизнис во регионот

Записник од Прва форумска сесија

Потпишување на договот и воведување во работа, проект „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица – Берово”.

На 05-ти октомври 2020 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за јавна набавка на работи за: „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица – Берово” согласно Договорот за реализација на инвестицискиот проект од Грантовата шема на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Continue reading

Signing of the contract and putting into operation, project “Upgrading and reconstruction of the Home for the Elderly – Berovo”. theT͟Hē Translations of the ArticleFrequency ова the овие the оваа the овој the Definitions of the Article 1 denoting one or m

On October 5, 2020, the Center for Development of the East Planning Region signed the Contract for public procurement of works for: "Upgrading and reconstruction of the Home for the Elderly – Berovo" in accordance with the Agreement for realization of the investment project from the Project Grant Scheme " "Sustainable and inclusive balanced regional development."

Continue reading

Обука за користење и десиминирање на информациите од Агрометеоролошките станици

 Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Источен плански регион,  организира обука за користење и десиминирање на информациите од Агрометеоролошките станици на ден 23.09.2020 година (среда) во х. Изгрев Штип.

Вакви Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделски култури и животна средина во ИПР беа поставени во сите општини од регионот.

Continue reading

Започна поставувањето на „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделски култури и животна средина во ИПР“

Во Кочани, Виница и Зрновци беа  поставени првите агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во Источен пласки регион.

Вкупната вредност на проектот изнесува 2.169.00,00 денари  без ДДВ преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Continue reading

The installation of “Agrometeorological stations for protection of agricultural crops and environment in EPR” has started

The first agrometeorological stations for protection of agricultural crops in the East Planning Region were set up in Kocani, Vinica and Zrnovci.

The total value of the project is 2,169.00.00 denars without VAT through the Program for Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development, funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation and the Ministry of Local Self-Government.

Continue reading