Skip to content

Tag: акционен план

Одржана Осма свечена седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2018 година се одржа Осмата свечена седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Чешиново-Облешево.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2019 година и се донесе годишниот Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Прочитајте повеќе

Одржана Осма свечена седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2018 година се одржа Осмата свечена седница на Советот за развој на Источен плански регион во општина Чешиново-Облешево.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2019 година и се донесе годишниот Акционен план за 2019 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Прочитајте повеќе

Eighth Festive Session of the Council for Development of the East Planning Region was held

On the 26.12.2018 the Eighth Festive Session of the Council for Development of the East Planning Region was held in the municipality of Cheshinovo-Obleshevo.

At the session, the Financial Plan of the Center for Development of the East Planning Region for 2019 was adopted and the Annual Action Plan for 2019 for the implementation of the Programme for Development of the East Planning Region 2015-2019 was adopted.

Прочитајте повеќе

Eighth Festive Session of the Council for Development of the East Planning Region was held

On the 26.12.2018 the Eighth Festive Session of the Council for Development of the East Planning Region was held in the municipality of Cheshinovo-Obleshevo.

At the session, the Financial Plan of the Center for Development of the East Planning Region for 2019 was adopted and the Annual Action Plan for 2019 for the implementation of the Programme for Development of the East Planning Region 2015-2019 was adopted.

Прочитајте повеќе

A public hearing to finalize the Strategy for tourism development in the East Planning Region with an action plan (2015-2024)

On 15th October, 2015, at Hotel "Izgrev" in Shtip, the Centre for Development of East Planning Region with developers IDEA O.K. and BDS organized and held a Public hearing to finalize the Strategy for tourism development in the East Planning Region and Action Plan (2015-2024). The goal for this public hearing was to take joint and final positions on the submitted comments on the draft version of the Strategy, to complete the structure of the strategy document and action plan which would give a final solution to this document.

Прочитајте повеќе

Јавна расправа за финализација на Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024)

На 15 октомври2015 година,во хотел Изгрев во  Штип,Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Изработувачите ИДЕА О.К. и БДС  организираа и се одржа Јавна расправа за  финализација на Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024). Јавната расправаимаше зацел да се заземат заеднички и конечни ставови во однос на доставените коментари за Нацрт верзијата на Стратегијата,односно да се заокружи структурата на стратешкиот документ и акциониот план со што би се добилофинално решение за овој документ.

Прочитајте повеќе