Skip to content

Tag: Информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска Банка“

Информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска Банка“

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Министерството за финансии - Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) и Светска банка организираат информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска банка“.  Информативниот настан се оддржа на 02-ри ноември, 2016 година, во Хотел „Изгрев” – Штип.

Прочитајте повеќе

Information event on “Public procurement rules and procedures of the World Bank”

Centre for Development of East Planning Region in cooperation with the Ministry of Finance - Project for improving municipal services (MSIP) and the World Bank organized an information event on "Public procurement rules and procedures of the World Bank." The informative event took place on 02nd November, 2016, at the Hotel "Izgrev" - Sthip.

Прочитајте повеќе