Skip to content

Tag: конститутивна

Одржана Третта Седница на Советот за развој на Источен плански регион

На ден 26.12.2017 година во општина Виница се одржа Треттата Седница на Советот за развој на Источен плански регион.

На Седницата се усвои Финансискиот план на Центарот за развој на источен плански регион за 2018 година и се донесе Годишниот Акционен план за 2018 година за спроведување на Програмата за развој на Источниот плански регион 2015-2019.

Прочитајте повеќе

Third meeting of the Council for development of the East planning region was held

On the 26.12.2017 in the municipality of Vinica, the third session of the Council for development of the East planning region was held.

At the meeting, the Financial Plan of the Center for Development of the East Planning Region for 2018 was adopted and the Annual Action Plan for 2018 was adopted for the implementation of the Programme for Development of the East Planning Region 2015-2019.

Прочитајте повеќе