Skip to content

Tag: Креатива

Одржана завршна прес конференција на Проектот Креатива

На 14.12.2015  година во хотел Неврокоп во Гоце Делчев -  Република Бугарија се одржа завршна прес конференција на Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – Креатива“. На прес конференцијата учество зедоа, членовите на проектниот тим,  новинари, претставници од општините Гоце Делчев и Штип, претставници од народното читалиште како и останати заинтересирани граѓани.

Прочитајте повеќе

Завршна прес конференција за постигнатите резултати од проектот КРЕАТИВА

На 15.12.2015 година во хотел Изгрев, во Штип, се одржа Завршната Прес конференција за постигнатите резултати од проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион-Креатива“. Пред присутните шеесетина посетители од Македонија и Бугарија како и новинарски екипи од Македонските национални и регионални електронските медиуми  проектниот тим ги претстави проектните резултати.

Прочитајте повеќе

A closing press conference of Project Creativa

The final press conference of the project "Networking of multimedia centers in the border region - Creativa" was held on 14.12.2015 in hotel Nevrokop in Goce Delchev - Bulgaria. The press conference was attended by members of the project team, journalists, representatives of the municipalities of Goce Delchev and Stip, representatives from the national reading and other interested citizens.

Прочитајте повеќе

Final press conference on the results of the project Creative

The final press conference for the results of the project "Networking of multimedia centers in the border region more creative" was held on 12.15.2015 in hotel Izgrev, Stip. The project results were presented by the project team in front of sixty visitors from national and regional electronic medias.

Прочитајте повеќе

Потпишан Договорот за изградба на Мултимедијален центар во Штип

Во кабинетот на Градоначалникот на општина Штип прим. Мр. Илчо Захариев на 23 февруари 2014 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша договорот за градежни работи, односно изградба на Мултимедијален центар со градежната компанија Актива – Штип.  Оваа активност е дел од проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион-CREATIVA“ финансиран од ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија за периодот 2007-2013. Партнер во проектот е општина Гоце Делчев од Р.Бугарија. Вкупната вредност на проектот изнесува 484.302,14евра, од кои 186.761,00евра се средства со кои општина Штип учествува во кофинансирање на проектот, т.е изградбата на мултимедијалниот центар.

Прочитајте повеќе

Signed agreement for building a multimedia center in Stip

In the cabinet of the Mayor of the Municipality of Stip Prim. Ph.D. Ilcho Zaharive on February 23, 2014, the Centre for Development of East Planning Region signed construction contracts, about building a multimedia center with a construction company Aktiva - Stip. This activity is part of the "Networking of multimedia centers in the cross-border region-CREATIVA" financed by IPA cross-border cooperation between Bulgaria and Macedonia 2007-2013. The project partner is municipality of Goce Delchev, Bulgaria. The total value of the project is 484.302,14 euros, which 186.761,00 euros are funds of municipality of Stip as participation in co-financing of the project, building the multimedia center.

Прочитајте повеќе

Прес конференција за Проектот: „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – КРЕАТИВА“

 
Прочитајте повеќе