Skip to content

Tag: Пехчево; регионален развој; индустрија; Биро; Стоименов

Потпишан договор за реализација на проект „Изградба на дел од ул. „1“ во Индустриска зона „Чуката“ во Пехчево“

На 22 март 2019 година во просториите на Центарот за развој на Источен плански регион се потпиша договорот со избраниот најповолен понудувач Стоименов ДОО Кочани за реализација на проектот „Изградба на дел од ул. „1“ во Индустриска зона „Чуката“ во Пехчево“.

Прочитајте повеќе

Signed contract for realization of the project “Construction of a part of ul. “1” in the industrial zone “Chukata” in Pehcevo”

On March 22, 2019, the contract with the selected most favorable bidder Stoimenov LLC Kochani was signed in the premises of the Center for development of the East planning region for the realization of the project "Construction of a part of ul. "1" in the industrial zone "Chukata" in Pehcevo.

Прочитајте повеќе