Skip to content

Tag: регионален развој; туризам; координативно тело; Источен;

Воспоставено координативно тело за развој на туризмот во Источен плански регион

На 11 јули 2018 година во просториите на општина Штип се одржа иницијалниот состанок на координативното тело за развој на туризмот во Источен плански регион.

Потребата од формирање на вакво координативно тело произлезе од изработената Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со Акционен план 2015-2026 година, а формирањето е поддржано преку Програмата за зачувување на природата во Македонија – проект на Швајцарската агенција за развој и соработка.

Прочитајте повеќе

Established Coordinative Body for Tourism Development in the East Planning Region

On July 11, 2018 the initial meeting of the Coordinative Body for Tourism Development in the East Planning Region was held in the premises of the Municipality of Stip.

The need for establishing such a coordinative body emerged from the developed Strategy for development of tourism in the East planning region with Action Plan 2015-2026, and the establishment is supported by the Programme for Nature Conservation in Macedonia - a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation.

Прочитајте повеќе