Skip to content

Tag: Седница; совет; регионален развој; проекти; прекугранична соработка; Пробиштип;

The fifth session of the Council for Development of the East Planning Region was held

On April 25, 2018, the fifth session of the Council for Development of the East Planning Region was held in Probistip Municipality.

At the meeting, a decision was made to grant consent for the initiation of the procedure for the proclamation of protected areas Osogovski Planini and Čengino Kale in the Eastern Planning Region. The adoption of this decision was preceded by a brief presentation by the representatives of the Macedonian ecological society, which emphasized the most important achievements of these regions, as well as for the bills that follow in the process of proclamation of the protected area.

Прочитајте повеќе

Одржана Петта седница на Совет за развој на Источен плански регион

На ден 25.04.2018 година се одржа Петтата Седница на Советот за развој на Источен плански регион во Општина Пробиштип.

На Седницата беше донесена одлука за давање согласност за отпочнување на процедура за прогласување на заштитени подрачја Осоговски Планини и Ченгино Кале во Источниот плански регион. На донесувањето на оваа одлука претходеше кратка презентација од страна на претставници од Македонското еколошко друштво, кои ги потенцираа најважните придобивки на ваквите подрачјата, како и за чекорите кои што следат понатаму во процесот на прогласување на заштитено подрачје.

Прочитајте повеќе