Skip to content

Tag: стратегија

Јавна расправа за финализација на Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024)

На 15 октомври2015 година,во хотел Изгрев во  Штип,Центарот за развој на Источен плански регион заедно со Изработувачите ИДЕА О.К. и БДС  организираа и се одржа Јавна расправа за  финализација на Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024). Јавната расправаимаше зацел да се заземат заеднички и конечни ставови во однос на доставените коментари за Нацрт верзијата на Стратегијата,односно да се заокружи структурата на стратешкиот документ и акциониот план со што би се добилофинално решение за овој документ.

Прочитајте повеќе

A public hearing to finalize the Strategy for tourism development in the East Planning Region with an action plan (2015-2024)

On 15th October, 2015, at Hotel "Izgrev" in Shtip, the Centre for Development of East Planning Region with developers IDEA O.K. and BDS organized and held a Public hearing to finalize the Strategy for tourism development in the East Planning Region and Action Plan (2015-2024). The goal for this public hearing was to take joint and final positions on the submitted comments on the draft version of the Strategy, to complete the structure of the strategy document and action plan which would give a final solution to this document.

Прочитајте повеќе

Jавен повик за изработка на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион

Прочитајте повеќе