Skip to content

Tag: косевчка река

Oдржана Јавна расправа за ,,Физибилити Студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка.”

На ден 13.01.2011 година во просториите на општина Македонска Каменица се одржа Јавна расправа за ,,Физибилитии Студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка.” Физибилити студијата за изградба на мини акумулација на река Косевичка, е изработена од страна на Хидро-Енерго Инжинеринг ДОО Скопје и беше детално презентирана од страна на Г-дин Ангел Панов член на експертскиот тим за изработка на студијата.
Прочитајте повеќе