Skip to content

Tag: PPP4Broadbаnd

Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd

На ден 24.11.2014, во просториите на ЕУ инфо центарот, во организација на Центарот за Управување со Знаење, се одржа Вториот Национален Тренинг ден на PPP4Broadbаnd проектот.  PPP4Broadband, е проект од четвртиот повик на Транснационалната програма за ЈЕЕ на ЕУ, чија цел е развој на модели за јавно-приватно партнерство за широкопојасен интернет.  Проектот се спроведува од 12 партнери од 9 земји на ЈЕЕ.  Во Македонија, проектот го спроведува Центарот за Управување со знаење и Центарот за развој на Источен плански регион. Повеќе информации може да најдете на http://www.ppp4broadband.eu
Прочитајте повеќе