Skip to content

Tag: PPP4Broadbend

PPP4Broadbend денови

Во рамките на Програмата за транснационална соработка на Југоисточна Европа, партнерство од проектот PPP4Broadbendдве години работеше да развие алатки за територијата на Југоисточна Европа каде нема или има многу слаба покриеност со интернет. Докажано е дека недостатокот од интернет има негативен ефектврз економијата и социјалната кохезија.

Активностите од проектот се во завршна фаза и резултатите беа презентирани за време на  PPP4Broadband Dayна 9ти Декември 2014 година во срцето на Европа Брисел.

Прочитајте повеќе

PPP4Broadbend days

In the frames of South East Europe Transnational Cooperation Programme, PPP4Broadband project partnership has been working for two years for developing new tools for South-East Europe territories with no or very weak broadband internet coverage. It is proven that broadband gap has a negative impact on economic growth and social cohesion.

The work has come to its end and results were presented during the PPP4Broadband Day on 9the December 2014 in Brussels, in the heart of Europe. 

Прочитајте повеќе

Последен работен состанок од проектот PPP4Broadbend

На 8тm Декември во Словачката канцеларија за истражување и развој во Брисел, се оддржа последниот работен состанок со проектните партнери од проектот PPP4Broadbend. Покрај партнерските институции/организации, на работната средба присувствуваше и Роберта Калцина, Проектен менаџер во Заедничкиот технички секретаријат од Програмата за Југоисточна Европа, која го презентираше раководењето на проектот. 

Прочитајте повеќе