Skip to content

Tag: Press conferences

Одржана завршна прес конференција на Проектот Креатива

На 14.12.2015  година во хотел Неврокоп во Гоце Делчев -  Република Бугарија се одржа завршна прес конференција на Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион – Креатива“. На прес конференцијата учество зедоа, членовите на проектниот тим,  новинари, претставници од општините Гоце Делчев и Штип, претставници од народното читалиште како и останати заинтересирани граѓани.

Прочитајте повеќе

Завршна прес конференција за постигнатите резултати од проектот КРЕАТИВА

На 15.12.2015 година во хотел Изгрев, во Штип, се одржа Завршната Прес конференција за постигнатите резултати од проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион-Креатива“. Пред присутните шеесетина посетители од Македонија и Бугарија како и новинарски екипи од Македонските национални и регионални електронските медиуми  проектниот тим ги претстави проектните резултати.

Прочитајте повеќе

A closing press conference of Project Creativa

The final press conference of the project "Networking of multimedia centers in the border region - Creativa" was held on 14.12.2015 in hotel Nevrokop in Goce Delchev - Bulgaria. The press conference was attended by members of the project team, journalists, representatives of the municipalities of Goce Delchev and Stip, representatives from the national reading and other interested citizens.

Прочитајте повеќе

Final press conference on the results of the project Creative

The final press conference for the results of the project "Networking of multimedia centers in the border region more creative" was held on 12.15.2015 in hotel Izgrev, Stip. The project results were presented by the project team in front of sixty visitors from national and regional electronic medias.

Прочитајте повеќе