Skip to content

Tag: sovet

Одржана (XIX) Деветнаесеттата Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на ден 25.09.2015 година (петок) во општина Македонска Каменица, ја одржа својата (XIX) Деветнаесеттата Седница. На седницата позначајни точкипо коисе расправаше беа:

  1.  Информација за проекти во тек кои се реализираат преку ЦРИПР во соработка со општините;
  2.  Листа на приоритетни предлог – проекти за финансирање од заштедените и дополнителните средства за 2015 г. за развој на планските региони – МЛС – БРР;
  3. Информација за напредокот на Проектот ,,Воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад”.
Прочитајте повеќе

Held (XIX) Nineteenth session of the Council for Development of East Planning Region

The council for Development of East Planning Region on 25th od September 2015 (Friday) in Municipality of Makedonska Kamenica, held its (XIX) nineteenth session. The session significant points that were discussed were:

  1. Information on ongoing projects which are realized through CDEPR in cooperation with municipalities;
  2. List of priority proposal - projects for funding from savings and additional funds for 2015 for development of plannint regions - MLS - BRD;
  3. Information on the progress of the project "Establishment of an integrated and sustainable financial system for waste management".
Прочитајте повеќе