Skip to content

Tag: sovetodavni informativni sredbi

Потпишан Договор за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

На 27 февруари 2015 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и УНДП.

Прочитајте повеќе

Signed Contract for Event management and advisory information meetings within the project “Establishment of Business Center for support and consulting services for small and medium enterprises in the East Planning Region”

On February 27, 2015, the Centre for Development of East Planning Region signed Contract for Event management and advisory information meetings within the project "Establishment of Business Center for support and consulting services for small and medium enterprises in the East Planning Region."

The project is funded by the Ministry of Local Government and UNDP.

Прочитајте повеќе

Потпишан Договор за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

На 27 февруари 2015 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за Организација на настани и советодавни информативни средби во рамките на проектот „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“.

Проектот е финансиран од страна на Министерството за локална самоуправа и УНДП.

Прочитајте повеќе

Signed Contract for Event management and advisory information meetings within the project “Establishment of Business Center for support and consulting services for small and medium enterprises in the East Planning Region”

On February 27, 2015, the Centre for Development of East Planning Region signed Contract for Event management and advisory information meetings within the project "Establishment of Business Center for support and consulting services for small and medium enterprises in the East Planning Region."

The project is funded by the Ministry of Local Government and UNDP.

Прочитајте повеќе