Службени лице за посредување со информации од јавен карактер:

Листа на информации од јавен карактер

Врз основа на  член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл.Весник на РСМ бр. 101/19“), Раководителот на Центарот за развој на Источен плански регион, ја утврди следната:

Л И С Т А
на информации од јавен карактер
на Центар за развој на Источен плански регион

Информации со кои располага Центарот за развој на Источен плански регион, а кои се утврдуваат од јавен карактер и кој ќе бидат достапни до барателите на информациите се следните:

Листата на информации од јавен карактер ќе биде објавена на ВЕБ страницата на Центар за развој на Источен плански регион.

Центар за развој на Источен плански регион