Одржана VII (Седма) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 04.11.2022 година, во општина Пробиштип, ја одржа VII (Седмата) Седница. На Седмата Седница членовите беа презентирани:
 • Можностите за мултифункционално искористување на водните ресурси од Источен плански региони, врз основа на Студијата за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, брани и каскади);
 • Концептот на Решенија засновани на природата за пречистување на водите и адаптација на климатските промени;
 • Можноста од спроведување на организиран регионален пристап во однос на заштита на населението во Источен плански регион од вектор-преносливи болести преку дезинсекција на возрасни комарци – презентер претставник од Центар за јавно здравје Скопје.
Имаше информации за:
 • Проекти за развој на планскиот регион за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година;
 • Процесот на избор за финансирање на инвестициски предлог-проект во рамки на Грантовата шема на МЛС/СДЦ “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза”;
 • Начинот на организирање и спроведување на регионални консултации – форуми за утврдување на Предлог – листа за  финансирање на проекти за развој на Источен плански регион од Програмата 2023/2024.
На седницата се донесоа следните Одлуки:
 • Одлука за преотстапување на изграден објект „Рехабилитација на полски пат во село Вирче, општина Делчево (завршеток на траса)“;
 • Одлука за преотстапување на изграден објект „Реконструкција на постоечка улица 3 во туристичка населба Беровска езеро, општина Берово“;
 • Одлука за избор на Претседател на Советот за развој на Источен плански регион.
За Претседател на Советот за развој на Источен плански регион е избран Градоначалникот на општина Кочани – Г-дин Љупчо Папазов.

Галерија

Прва регионална форумска сесија

Центарот за развој на Источен плански регион во рамки на „Регионалните консултации – форуми“ организирани и спроведени од страна на Бирото за регионален развој – Министерството за локална самоуправа, започнува со реализација на циклус на Регионални форуми финансирани од страна на Министерство за локална самоуправа и Швајцарската Амбасада.

Имајќи ја во предвид потребата за подобрување на капацитетите на центрите во подготовката, управувањето и имплементацијата на иновативни регионални проекти како и  зголемување на транспарентноста и одговорноста на регионалните совети се пружи одлична можност во координација  и соработка со релевантните засегнати страни приватниот сектор, академската заедница, и граганското општество да се одлучува  за она што е приоритет и потреба во регионот.

Една од активностите на овој проект е токму организација на форумски сесии. Во рамките на предвидените форумски сесии ќе се дискутира за проблеми кои го засегаат регионот и ќе се нудат решенија од кои ќе произлезат проектни идеи/концепти за предлог проекти. Од овие концепти за предлог идеи учесниците на форумот ќе ги изберат најприоритетните, кои ќе конкурираат за реализација од проектниот фонд. На последната сесија ќе се даде информација за реализација на избраниот/избраните проект/и и препораки.

На првата форумска сесија учесниците ќе имаат можност да се запознаат со форумскиот процес, да дискутираат за приоритетните проблеми поврзани со избраната област и да предложат приоритетни решенија.

Првата форумската сесија ќе се одржи на 11.11.2022 (петок) со почеток од 10:00 часот, во Хотел Изгрев – Штип.

Потпишување на договор за Изградбa на Градски пазар во Делчево

На ден 25.07.2022 година беше потпишан Договор за втората фаза од изградбата на современиот градски пазар во Делчево помеѓу Центарот за развој на ИПР, Зујица Ангелова и изведувачот, фирмата ПАНЕЛ-М од Тетово, како и Општина Делчево, како краен корисник. Вкупната вредност на работите согласно со овој Договор е 28.488.960 денари со вклучен ДДВ. Средствата во висина од 13,9 милиони денари се обезбедени од Буџетот на Владата на РСМ согласно со Одлуката за доделување средства за финансирање проекти за развој на планските региони за 2021 г. со индикативно планирани средства за 2022 г. Средствата во висина од 14.501.752 ден со вклучен ДДВ се обезбедени од Буџетот на Општина Делчево. Со реализацијата на овој проект, Делчево за прв пат добива современ градски пазар со целата инфраструктура, каде ќе бидат испочитувани сите критериуми за соодветно чување и продавање храна и најразновидна стока, како и соодветен паркинг– простор. Градскиот пазар е со површина на градежна парцела 11.599 м2 и содржи продажен простор за земјоделски производи, но и други стоки.

Галерија

Потпишан договор за Осветлување на дел од магистрален пат А3

На 13.07.2022 година, во просториите на општина Македонска Каменица, се потпиша Договор за реализација на проектот „Осветлување на дел од магистрален пат А3 кој поминува низ Македонска Каменица“ помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и ДТПР Елмонд Електро ДОО – Скопје.

Вкупната вредност на проектот е 6.179.973,55 денари.

Средстсвата за реализација на проектот се обезбедени од Програмата за финансирање на проекти за развој на планските регион за 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година, како и кофинансирање од општина Македонска Каменица.

Со реализација на проектот ќе бидат поставени 56 светилки, со што ќе се зголеми видливоста на патот а со самото тоа ќе се зголеми и безбедноста во сообраќајот.

Предвидено е реализацијата на проектот да трае 4 месеци.

Информативен настан за отворен повик за проектни предлози во рамки на билатералната развојна соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија

На ден 18.07.2022 година се  одржа информативен настан во Клубот на пратеници во Скопје, во организација на  Амбасадата Република Словенија и Секретаријатот за европски прашања на Република С. Македонија, во врска со  објавениот повик за проектни предлози во рамки на билатералната развојна соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија.  На настанот презентација имаа  Директорката на Центарот за меѓународна соработка и развој на Република Словенија Г-ѓа Мојца Копша,  Раководителот на Сектор за развојна и хуманитарна помош при Министерството за надворешни работи на Република Словенија, Г-дин  Роберт Кокаљ и  воведно обраќање имаше Г-ѓа Дрита Абдиу Халили, Државна секретарка при Секретаријатот за европски прашања. Република Северна Македонија и Република Словенија имаат успешна билатерална развојна соработка, во рамки на која се спроведени бројни активности на техничка соработка, поврзана со подршка на евроинтегративниот процес, како и значајни инфраструктурни проекти насочени кон унапредување и подршка на социо-економскиот живот. Ваквата соработка продолжува и во идниот период со можност за подршка и кофинансирање на проекти во Северна Македонија кои ќе придонесат кон нашите развојни цели. Воедно, на состанокот беше Потпишан договор меѓу општина Охрид и ЦМРС за словенечко кофинансирање на реновирањето на филтер станицата Охрид.

Галерија

Потпишан Договор во Струмица за пристапен земјоделски пат

На ден 07.07.2022 година беше потпишан Договор за пристапен земјоделски пат во Делчево , со кој од страна на МЗШВ преку Центарот за развој на ИПР на Општина Делчево ѝ се доделени 1,85 милиони денари за рехабилитација на земјоделски пат во месноста Долни Бавчи. Патот е во должина од 1000 метри и води од мостот на ул. „Индустриска“ покрај реката Брегалница во месноста Долни Бавчи. Ова значи дека земјоделците во месноста Долни Бавчи ќе добијат соодветна патна инфраструктура, полесен пристап до земјоделските површини или до нивните објекти.Сведоци бевме дека при поројни дождови беше оневозможено движењето со возила и со земјоделска механизација до земјоделското земјиште на овој терен и сега го решаваме овој проблем.  

Галерија

Посета на Амбасадор на Р.Швајцарија

На ден 06.07.2022 година Амбасадорот Хулман на Р.Швајцарија го посети Источно планскиот регион за да се сретне со засегнатите страни и да ужива во прекрасната природа во овој регион. Р.Швајцарија повеќе од 15 години го поддржува Источниот регион, придонесувајќи за подобрување на квалитетот на водата и еколошката состојба на регионот, одржливо управување со природните ресурси, обезбедување социо-економски придобивки за локалното население и подигање на јавната свест за прашања поврзани со животната средина. Веќе може да се видат некои од клучните резултати – чиста вода во реката Брегалница како резултат на пречистителната станица за отпадни води во Кочани, одржливото производство на мед на Меден Исток, еко-етно паркот Чешиново, како и заштитениот предел „Осоговски Планини“.

Галерија

Склучен Договор за „Рехабилитација на полски пат во село Вирче во Општина Делчево (завршеток на траса)“

На 13.06.2022 година, во општина Делчево, Центарот за развој на источен плански регион од Штип Склучи договор со ДПГ СД- ТРАНС ДООЕЛ,- с. Звегор, Општина Делчево за реализација на проектот ,,Рехабилитација на полски пат во село Вирче во Општина Делчево (завршеток на траса),, во рамки на: „Подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба на пристапни патишта во подрачјата со земјоделска дејност и обработлива површина во Источен плански регион“. Овој проект е финансиран од Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделието и руралниот развој за 2021 година. Со овој Договор, се реализира, втора фаза од проектот во должина од 320 метри, како резултат на заштедени средства од првата фаза. Со реализацијата на двете фази, ќе се добие полски пат со должина од 1.320 метри, при што ќе се овозможи на земјоделците да пристапат до своите обработливи површини од две старани, низ центарот на с. Вирче, и по локалниот пат с. Вирче, с. Град во општина Делчево.

Галерија

Одржана VI (Шестата) Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 28.04.2022 година, во општина Делчево, ја одржа VI (Петтата) Седница. На Шестата Седница беше донесена следната Одлука:
 1. Одлука за утврдување на Листа на предлог – проекти за развој на Источен плански регион, за финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година.
На Седницата беше презентиран и проект за автомати за рециклирање на пластичен отпад (шишиња), како дел од проектите за рециклирање на пластичен отпад на Програмата која Швајцарската Амбасада ја води преку СДЦ каде главен партнер е ПАКОМАК. Имаше и информација за приоретизирани концепт решенија на втората форумска сесија за избор на проекти од Грантовата шема на СДЦ/ МЛС “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза”, како информација за обврски на општините за тековно работење на Центарот за 2020 година и 2021 година.

Галерија

Одржана V (Петтата) итна Седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион, на ден 14.04.2022 година, во општина Штип, ја одржа V (Петтата) итна Седница.

На Петтата итна седница беа донесени следните Одлуки:

 1. Одлука за поддршка на концепт решенија за аплицирање по претстојниот повик за користење на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година;
 2. Одлука за спојување на концепт решенија;
 3. Одлука за утврдување на Листа на приоритетни концепт решенија;
 4. Одлука за преотстапување на изграден објект „Рехабилитација на полски пат во село Вирче, општина Делчево“

На Седницата имаше и дискусија во врска со очекувањата и предизвиците од идното студиско патување во рамки на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – фаза 2“, со странски експерт и претставници на проектната единица.

На седницата беа презентирани концепт решенијата, како фаза четири од начинот на организирање и спроведување на регионални консултации – форуми за утврдување на Предлог – листа на проекти за развој на планските региони, за финансирање од Програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година.

Имаше и презентација на предложените концепт решенија, како четврти чекор од Упатството за начинот на организирање и спроведување на регионални форуми на заедницата за проектите од Грантовата шема на СДЦ/ МЛС “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој – II фаза”.

Галерија