Skip to content

Month: јуни 2014

Одржани Македонско Бугарски Бизнис Експо Денови

На 23.06.2014 година во Штип се одржаа Македонско Бугарските Експо Денови. Целта на Бизнис форумот е да дојде до зголемување на економската размена и интензивирање на меѓуграничната соработка помеѓу компаниите
Прочитајте повеќе

Потпишани договорите за изработка на „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ и Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план

Центарот за развој на Источен плански регион на 16.06.2014 година ги потпиша Договорите за изработка на „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за
Прочитајте повеќе

Preparation of Ecological GAP analysis and ecological sensitivity map for Bregalnica river basin. Znaci ti stavi samo GAP

Centre for Development of East Planning Region on 06.16.2014 signed contracts for the preparing of "Analysis of gaps in environmental data and making a map of the environmental sensitivity of
Прочитајте повеќе

Македонско Бугарски експо денови

ПРЕЗЕМИ:    ПОКАНА | АГЕНДА
Прочитајте повеќе

Потсетник за јавна расправа

Прочитајте повеќе

Одржана X (десетта) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на 13 јуни 2014 година во општина Чешиново-Облешево, ја одржа својата X (десета) седница, последна пред почетокот на летните одмори. Наредната редовна седница
Прочитајте повеќе

Отпочнува расчистувањето на теренот за изградба на Мултимедијалниот центар во Штип

На III (третиот)повик за Прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, Центарот за развој на Источен плански регион како водечки партнер и општина Гоце Делчев, с. Брезница како партнер 
Прочитајте повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Источниот плански регион (нацрт)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и
Прочитајте повеќе

Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Унапредување на прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија,  ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ „Подготовка на физибилити студија за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија-GetReadyforSkiing. Центарот
Прочитајте повеќе

Повик за предлози за Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион

Програмата за зачувување на природата објавува Повик за предлози за Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион. Преземете: Насоки за аплицирање | Формат за проектен концепт  
Прочитајте повеќе