Skip to content

Month: јуни 2014

Одржани Македонско Бугарски Бизнис Експо Денови

На 23.06.2014 година во Штип се одржаа Македонско Бугарските Експо Денови. Целта на Бизнис форумот е да дојде до зголемување на економската размена и интензивирање на меѓуграничната соработка помеѓу компаниите и институциите од двете држави. На оваа средба учеството зеде Заменик Претседателот на Владата на Република Македонија и Министер за финансии Г-дин Зоран Ставрески  и Заменик Претседател на Влада на Република Бугарија задолжен за Економски Развој Г-ѓа Даниела Бобева.
Прочитајте повеќе

Потпишани договорите за изработка на „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ и Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план

Центарот за развој на Источен плански регион на 16.06.2014 година ги потпиша Договорите за изработка на „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ и „Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015 - 2024)“.
Прочитајте повеќе

Preparation of Ecological GAP analysis and ecological sensitivity map for Bregalnica river basin. Znaci ti stavi samo GAP

Centre for Development of East Planning Region on 06.16.2014 signed contracts for the preparing of "Analysis of gaps in environmental data and making a map of the environmental sensitivity of the area of the river basin Bregalnitsa" and "Strategy for development of tourism in the East planning region with action plan (2015 - 2024)".
Прочитајте повеќе

Македонско Бугарски експо денови

ПРЕЗЕМИ:    ПОКАНА | АГЕНДА
Прочитајте повеќе

Потсетник за јавна расправа

Прочитајте повеќе

Одржана X (десетта) седница на Советот за развој на Источен плански регион

Советот за развој на Источен плански регион на 13 јуни 2014 година во општина Чешиново-Облешево, ја одржа својата X (десета) седница, последна пред почетокот на летните одмори. Наредната редовна седница ке биде закажана во месец септември во општина Карбинци. На седницата како позначајни точки по кои се расправаше беа:
Прочитајте повеќе

Отпочнува расчистувањето на теренот за изградба на Мултимедијалниот центар во Штип

На III (третиот)повик за Прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија, Центарот за развој на Источен плански регион како водечки партнер и општина Гоце Делчев, с. Брезница како партнер  започнаа со спроведување на Проектот „Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион - CREATIVA“. Една од клучните активности на овој инфраструктурен проект е  изградба на Регионалени Мултимедијални центр во Штип, Република Македонија и во реконструкција и адаптација на Народната библиотека во село Брезница, општина Гоце Делчев, Република Бугарија.
Прочитајте повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Источниот плански регион (нацрт)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 45/11),  Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во Источниот плански регион организира ЈАВНА РАСПРАВА по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Регионалниот план за управување со отпад за Источниот плански регион (нацрт)
Прочитајте повеќе

Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Унапредување на прекуграничната соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија,  ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ „Подготовка на физибилити студија за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија-GetReadyforSkiing. Центарот за развој на Источен плански регион– Штип, З.Г. ”Каменица - САСА”, Македонска Каменица и општинскиот центар “Горѓи Тодоров-1885”од Белица, започнаа со спроведување на проектот “Подготовка на физибилити студија за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија”, со крајна цел поддршка и развој на скитуризмот во општинитеБелица, Бугарија и Македонска Каменица, Кочани и Крива Паланка, Македонија.
Прочитајте повеќе

Повик за предлози за Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион

Програмата за зачувување на природата објавува Повик за предлози за Едукативен центар за зачувување на природата во Брегалничкиот регион. Преземете: Насоки за аплицирање | Формат за проектен концепт  
Прочитајте повеќе