Language switcher

Social

 

Последниот ден од мај беше терминот кога се одржа првата, од двете планирани работилници од Проектната задача Изработка на Студија за одржлив развој на органското земјоделско производство.
  
На истата присуствуваа вработени во локалните самоуправи и канцелариите за локален економски развој од општините кои спаѓаат во Источниот плански регион, вработени во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Регионален центар Штип и од ЈП Македонски шуми, подружница Штип.
На дневниот ред беа две активности, изработка на Анализа на проблеми и Дијаграм на цели, кои треба да помогнат во идентификувањето на слабостите кои придонесуваат да не се користат потенцијалите со кои располага овој плански регион.
  
Со помош на тимот од Канцеларијата за рурален развој, учесниците на работилницата ги определија главните проблеми, кои ги чинат причините за слабиот развој на органското земјоделско производство, го утврдија главниот проблем и последиците, за да во продолжение изработат и дијаграм на цели, во кои беа утврдени општите и специфичните цели.
  
Втората работилница, спроведување секторска SWOT анализа ќе се одржи кон крајот од јуни.