Language switcher

Social

 

Центарот за развој на Источен плански регион на 16.06.2014 година ги потпиша Договорите за изработка на „Анализа на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ и „Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015 - 2024)“.

Изработувач на „Анализата на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ е Деконс – ЕМА од Скопје додека пак израаботувач на „Стратегијата за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015 - 2024)“ е Идеа О.К.

Со изработката на „Анализата на недостатоци во еколошките податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница“ ќе се овозможи идентификација, квалитативна анализа и валоризација на биолошката разновидност во регионот што ќе придонесе до подобро нејзино зачувување и одржливо користење. Со изработка на оваа Анализа ќе се формира база на податоци за биодиверзитетот во сливот на река Брегалница.

Со изработка на „Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015 – 2024)“ ќе се согледаат моменталните состојби од областа на туризмот во Источниот плански регион на база на кои ќе се предложат насоки за иден 10 годишен одржлив развој на туризмот.